Patrik Nacher

8. 6. 2016 – Domov pro seniory Chodov

DS Chodov_červen- 2016_01 as Smart Object-1
DS Chodov_červen- 2016_04 as Smart Object-1
DS Chodov_červen- 2016_06 as Smart Object-1
DS Chodov_červen- 2016_08 as Smart Object-1

08. 06. 2016